TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
pdxml18 
 Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo Công ty CP xi măng X18

        Ngày 04/4/2018, Sở Công Thương ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

           Theo đó, qua kiểm tra tại 06 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, có 02 cơ sở không xây dựng kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm và kế hoạch sử dụng năng lượng, tiết kiệm và hiệu quả năm năm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; 02 cơ sở không xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lưọng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 02 cơ sở không chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 02 cơ sở chỉ định người quản lý năng lượng không đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 01 cơ sở không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 03 cơ sở chưa gửi Báo cáo kết quả kiểm toán năng lượng về Sở Công Thương theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP; 01 cơ sở chưa thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong Báo cáo kiểm toán năng lượng.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành thông báo kết quả thanh tra.Qua đóđã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị được thanh tra, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở trong thời gian tới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Xử lý hoặc tham mưu cho Lãnh đạo Sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc hình thức xử lý vi phạm khác theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không hoàn thành việc khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212