TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 155 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ttqdksm 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

        Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản đối với 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản được quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009. QCVN 02:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp...; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khắc phục các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân bị tạm dừng việc khai thác theo giấy phép đã được cấp để thực hiện khắc phục các vi phạm theo Thông báo số 584/TB-VPUBND ngày 28/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm Tổ trưởng, các Sở, Ngành lập báo cáo về công tác an toàn trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra tại địa điểm có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản của tổ chức được thanh tra.

Kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thanh tra và đề xuất xử lý các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212