TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT về Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, ngày 24 tháng 01 năm 2018 Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 47/CN-CNHT về việc hồ sơ Đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019.

Triển khai thực hiện công văn số 47/CN-CNHT, ngày 02/3/2018 Sở Công Thương Hòa Bình đã ban hành Công văn số 256/SCT-CN về việc đăng ký hồ sơ đề án thực hiện nội dung chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 gửi các doanh nghiệp có hoạt động liên quan việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các nội dung theo các quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để xác định nhu cầu, đăng ký thực hiện hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 theo các quy định cụ thể như sau:

- Nội dung chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 căn cứ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

- Hồ sơ đề án đăng ký theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Thời hạn nộp hồ sơ đề án theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8, Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án gửi hồ sơ đề án về Cục Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 của năm trước năm kế hoạch. Ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc là ngày đóng dấu công văn đến của văn thư Cục Công nghiệp.

Để nghiên cứu các văn bản: Nghị định số 111/2015/NĐ-CP; Quyết định số 68/QĐ-TTg; Quyết định số 10/QĐ-TTg; Quyết định số 4572/QĐ-BCT các doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ:http://www.moit.gov.vn/ (chuyên mục: văn bản pháp luật).

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212