TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdntm2018 
 Hòa Bình huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới lĩnh vực Công Thương

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn. Trong thời gian vừa qua trên đà phát triển chung về kinh tế - xã hội, tỉnh Hòa Bình đã có bước phát triển và những thành tựu nhất định trên nhiều lĩnh vực, hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã và đang được triển khai.

           Trong năm qua, với việc tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nói chung và lĩnh vực Công Thương nói riêng, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các huyện trong tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Hầu hết các huyện sau khi được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đều làm tốt công tác quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh, từ đó thúc đẩy quá trình giao thương, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. Hệ thống nguồn điện cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn. Thực hiện đúng sự phân bổ công suất và sản lượng điện. Công tác đầu tư phát triển lưới điện được quan tâm. Tỷ lệ hộ sử dụng lưới điện quốc gia hoàn thành so với kế hoạch. Đến nay, tiêu chí số 4 điện nông thôn có 191/191 xã đạt, chiếm 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 100%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của ngành điện đạt 100%. Đối với tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 171/191 xã đạt, chiếm tỷ lệ 89,5%.

Tuy nhiên, tại một số địa phương còn gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng theo kế hoạch nên tiến độ triển khai còn chậm. Nhiều xã có diện tích đất tự nhiên rộng, dân cư thưa thớt nên gặp khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, bán kính cấp điện của các trạm biến áp phân phối lớn, công tác triển khai thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn vẫn cho thấy những hạn chế nhất định. Bên cạnh đó việc một số các địa phương sau khi đã được công nhận đạt tiêu chí nhưng sau đó công tác duy tu, bảo dưỡng công trình chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Do nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương đầu tư cho các xã còn hạn hẹp, thêm vào đó, công tác xã hội hóa, huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng còn nhiều vướng mắc do đầu tư vào các vùng sâu, vùng xa khó có khả năng thu hồi vốn nhanh.

Xác định tầm quan trọng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Trước những thực tế trên, cần thực hiện những giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

Thứ nhất: Huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế.

Thứ hai: Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn đầu tư phát triển và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Thứ ba: Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động để các tổ chức, cá nhân hiểu tham gia và đầu tư.

Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại; hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phục vụ kịp thời và an toàn lưới điện nông thôn. Cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư đúng quy định đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc trao đổi hàng hoá, sinh hoạt.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212