TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
qdgdm 
 Quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy được thực hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BCT

Ngày 06/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1447/SCT-QLNL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung:

Phòng Kinh tế và Hạ tng các huyện, phòng Kinh tế thành phố: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BCT.

Các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy trên địa bàn tỉnh:

- Đảm bảo suất tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng được quy định tại Phụ lục số I kèm theo văn bản này. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy được xác định theo Phụ lục II kèm theo văn bản này.

Trường hp cơ sở sản xuất sản phẩm giấy đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn tại Phụ lục II kèm theo văn bản này thì cơ sở sản xuất sản phẩm giấy có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu qụả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Phụ lục II kèm theo văn bản này.

- Các dự án sản xuất sản phẩm giấy đầu tư mới phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng được quy định tại Phụ lục II kèm theo văn bản này.

- Áp dụng một số các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy như: Tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ; khuyến khích áp dụng các tiêu, chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụngcác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lưng trong sản xuất giấy quy định tại Phụ lục III kèm theo văn bản này.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ sở sản xuất giấy có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Sở Công Thương Hòa Bình về tình hình thực hiện sut tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo văn bản này.

- Đối vi các cơ sở sản xuất giấy chưa thể xác định được suất tiêu hao năng lượng, trong vòng 6 tháng kể từ ngày 10/01/2018 phải có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo đếm năng lượng đ đảm bảo tính toán chính xác suất tiêu hao năng lượng.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212