Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.