TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
vlncnt102018 
 Sở Công Thương Hòa Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư công nghiệp có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, liên quan trực tiếp đến các vấn đề như cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, tai nạn và sự cố môi trường. Để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương Hòa Bình thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng VLNCN tại các doanh nghiệp. 

         Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương Hòa Bình đã thẩm định trình UBND tỉnh cấp 40 giấy phép sử dụng VLNCN và trực tiếp cấp 22 giấy phép sử dụng VLNCN theo phân cấp. Trong đó: 43 giấy phép sử dụng để phục vụ công tác khai thác khoáng sản, 19 giấy phép sử dụng để phục vụ thi công các công trình. Sở đã thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động VLNCN của 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã sử dụng VLNCN đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động VLNCN như: Không ghi đầy đủ số trang, đóng dấu pháp lý, giáp lai các trang tại hộ chiếu nổ mìn, biên bản trước, sau nổ mìn, phiếu lệnh, sổ quản lý xuất nhập, cấp phát VLNCN theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 155/SCT-KTATCN ngày 03/6/2008 của Sở Công Thương Hòa Bình về việc hướng dẫn lập sổ quản lý, thống kê, hộ chiếu khoan nổ mìn và biên bản kiểm tra trước và sau nổ mìn; giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn VLNCN của người liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN đã hết giá trị sử dụng.

Qua hoạt động thanh tra đã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng VLNCN, không để xảy ra tình trạng mất an toàn và thất thoát VLNCN trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212