ktksegk 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 20/3/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 262/SCT-KTAT-MT về việc tăng cường công tác an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản, đặc biệt đối với các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm các nội dung sau: