Xuất nhập khẩu
IMG 1545 
 Hòa Bình phấn đấu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh đạt 137 triệu USD

Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Hòa Bình thì ngành nông nghiệp chiếm 22,12% GRDP và đã hình thành được một số mặt hàng chủ lực như cam, bưởi, mía tím, lợn bản địa, gà đồi, cá sông Đà... với sản lượng hàng năm khá lớn. Tuy nhiên, phần lớn các nông sản chủ lực này mới được tiêu thụ tại thị trường trong nước, chưa được xuất khẩu ra thị trường thế giới. Các sản phẩm nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng thô, chưa qua chế biến, tinh chế nên giá trị gia tăng của sản phẩm còn thấp. Xuất khẩu sản phẩm nông sản hiệu quả chưa cao, năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của hàng nông sản - thế mạnh của tỉnh còn hạn chế, khả năng thích ứng với những biến động của thị trường thế giới còn chậm. Trước những yêu cầu thực tiễn về phát triển thương mại nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng, trong đó có xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án“Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

             Với mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 18%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 20%/năm. Kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 55 triệu USD; đến năm 2030 đạt 137 triệu USD. Đến năm 2025, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực chiếm khoảng 3,17% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh; đến năm 2030 chiếm khoảng 3,92%.

Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực giai đoạn đến năm 2030 là những thị trường truyền thống của nước ta như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Cơ cấu thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh giai đoạn đến năm 2030 như sau: Thị trường châu Âu chiếm khoảng 25% (chủ yếu là mặt hàng thủy sản); Thị trường Mỹ chiếm khoảng 20% (chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, sản phẩm cam chế biến); Thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 15% (chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, cam tươi, chế biến); Thị trường Nhật Bản, chiếm khoảng 10% (chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, sản phẩm cam chế biến); Thị trường Hàn Quốc, chiếm khoảng 10% (chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, sản phẩm cam chế biến); Các thị trường khác chiếm khoảng 15%. Từ định hướng này, tỉnh đề ra các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu; phát triển hàng hóa xuất khẩu; phương thức xuất khẩu và phát triển thị trường xuất khẩu; phát triển nguồn nhân lực; chuẩn hóa sản phẩm nông sản chủ lực; tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả Đề án này. Trong đó, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, tổng hợp kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án của các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính theo quy định. Hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập