Xuất nhập khẩu
ls-1580894192 
 Sở Công Thương Hòa Bình thông tin về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/4/2020, Đại s quán Vit Nam ti Trung Quc đã có Công đin thông tin v vic B Ngoi giao Trung Quc có Công hàm thông báo phía Trung Quc s tăng cường qun lý, áp dng các bin pháp siết cht, hn chế nhp cnh ti khu vc biên gii gia hai nước Vit Nam - Trung Quc trong thi gian ti để phòng, chng dch bnh. Các cơ quan chc năng ca tnh Qung Tây (Trung Quc) mi đây cũng đã có văn bn thông báo v vic áp dng các bin pháp tăng cường qun lý người và phương tin qua các ca khu biên gii đất lin gia tnh Lng Sơn và tnh Qung Tây (Trung Quc) để kim soát dch bnh Covid-19 t nước ngoài. C th: Không cho các lái xe là người t mt s tnh, thành ph, trước mt gm Thành ph H Chí Minh, Hà Ni, Qung Ninh, Đà Nng, Bình Thun được giao, nhn hàng hóa nhp khu vào Trung Quc do đây là các tnh, thành phđang phát sinh din biến phc tp v dch bnh; Ch cho phép thông quan hàng hóa qua các cp ca khu quc tế Hu Ngh - Hu Ngh Quan, ca khu ph Tân Thanh - Pò Chài, Cc Nam - Lũng Vài; thi gian thông quan cp ch biên gii: sáng t 09h-12h, chiu t 13h-15h (gi Trung Quc), ngh không hot động vào các ngày cui tun, ngày l.

            Thi gian qua, mt s ca khu biên gii đãđược m nhưng năng lc thông quan chưa ci thin được nhiu do c hai bên đều đặt ưu tiên hàng đầu cho các bin pháp phòng chng dch. Nhân lc tham gia vào quá trình xut nhp khu, vn chuyn, giao nhn, bc xếp, sang ti hàng hóa ti khu vc ca khu ca c phía Vit Nam và phía Trung Quc cũng vn còn thiếu. Vi nhng bin pháp mà phía Trung Quc mi thông báo áp dng, nếu lưu lượng xe và hàng hóa xut khu t các tnh, thành phđưa lên khu vc biên gii phía Bc không gim thì s xy ra tình trng tn đọng, ùn hàng hóa ti các ca khu.

Nhm đảm bo lưu thông thương mi quc tế trên cơ s thc hin tt, đầy đủ các bin pháp phòng chng dch bnh, S Công Thương Hòa Bình yêu cu các doanh nghip hot động xut nhp khu trên địa bàn tnh phi hp thc hin nhng ni dung sau: Gi liên h, trao đổi kp thi vi các cơ quan chc năng v tình hình sn xut kinh doanh, kiến nghđề xut h tr (nếu cn), chđộng có phương án trin khai hiu qu, gim thiu ti đa hàng hóa ùn , thit hi. Thường xuyên cp nht các thông tin, din biến thông quan hàng hóa ti các ca khu biên gii phía Bc để chđộng có kế hoch sn xut, đóng gói, giao nhn, xut khu hàng hóa, tránh đểùn và các tác động bt li khác. Trin khai thc hin xut khu hàng hóa sang th trường Trung Quc theo hình thc chính ngch, tuyt đối không nên đưa hàng lên biên gii chđể bán ti các cp ch, không rõđối tượng mua hàng, đối tượng nhn hàng, không tuân th các tiêu chun ti thiu v bao bì, đóng gói, truy xut ngun gc đối vi hàng xut khu. Tiếp tc thc hin nghiêm túc các quy định v truy xut ngun gc, kê khai vùng trng, cơ sđóng gói, ghi nhãn... cũng như các yêu cu khác có liên quan để nâng cao cht lượng sn phm, đáp ng quy định, tiêu chun đã tha thun vi phía Trung Quc và to thun li cho vic thông quan ti biên gii.

S Công Thương Hòa Bình thường xuyên cp nht, thông tin tình hình xut nhp khu hàng hóa ti các ca khu, cũng như các thông tin liên quan ti trang Web: http://socongthuong.hoabinh.gov.vn.

S Công Thương Hòa Bình thông tin ti các doanh nghip hot động sn xut kinh doanh, xut khu hàng hóa trên địa bàn tnh được biết, chđộng công tác xây dng kế hoch sn xut kinh doanh, xut khu hàng hóa, có phương án xut khu hàng hóa qua các ca khu biên gii phía Bc phù hp.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập