Thời sự trong ngày
 IMG 2462 1
 Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam tại Khu công nghiệp Lương Sơn

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 40 đề án, chương trình trọng điểm. Trong đó có 5 đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, cụ thể hóa các nhiệm vụ để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, yêu cầu và nội dung các chương trình, nhiệm vụ đề ra.

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh cả nước tiếp tục đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cùng với việc các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,91%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,15%; dịch vụ tăng 5,06%; thuế sản phẩm tăng 10,8%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 18,49%; công nghiệp - xây dựng 45,39%; dịch vụ 31,07%; thuế sản phẩm 5,05%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 11.824,9 tỷ đồng, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 70,85 nghìn ha, tăng 1,6% so với kế hoạch. Chuyển đổi được trên 1.500 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác như ngô, rau đậu, cây có múi, cây hàng năm và cây lâu năm khác.

Tập trung lãnh đạo, theo dõi nắm tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 32.777 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu ước đạt 807,834 triệu USD, tăng 10,51% so với cùng ký năm trước, bằng 66,34% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021; nhập khẩu ước đạt 680,087 triệu USD, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,4% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021. Toàn tỉnh có 20 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 32.517 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động việc làm được chú trọng. Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Có 3.561 lao động bị mất việc làm được hỗ trợ chính sách với tổng kinh phí 44,5 tỷ đồng. Chỉ đạo hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã về xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hướng dẫn 4 tổ chức, đơn vị về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định.

hoabinh.gov.vn

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập