Góp ý dự thảo văn bản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1416/VPUBND-NVK ngày 28/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Hoà Bình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện dự thảo, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 15/3/2022, Sở Công Thương đã có văn bản xin ý kiến góp ý vào dự thảo của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trước khi trình UBND tỉnh theo quy định.

(Dự thảo chi tiết đính kèm)

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập