Góp ý dự thảo văn bản

Thực hiện Văn bản số 2943/VPUBND-CNXD ngày 29/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư trong các cụm công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong CCN trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp như: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế,chính sách về cụm công nghiệp. Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư cụm công nghiệp. Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra: Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo nguyên tắc không quá một lần trong một năm, trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, hướng dẫn, hỗ trợ các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo quy định.

Hiện tại dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang được Sở Công Thương xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh theo quy định.

(Dự thảo Quyết định đính kèm)

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập