An toàn môi trường công nghiệp
hl 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

           Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          Theo Kế hoạch, để đảm bảo cơ chế thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và ứng phó sự cố hiệu quả cần thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Thay mặt UBND tỉnh chỉ huy, tổ chức thực hiện, kiểm tra hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố; Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của tỉnh tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố; Chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường, điều động các nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc ứng phó sự cố. Giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tại hiện trường. Điều phối cung cấp nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết căn cứ trên các yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể; Kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về sự cố xảy ra trong tỉnh và yêu cầu hỗ trợ khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Huy động nhân lực, phương tiện của tỉnh theo điều động của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Tổ chức hướng dẫn, diễn tập Kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong đó, Sở Công Thương có trách nhiệm là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản, tổ chức thực hiện kế hoạch trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với các nhiệm vụ cụ thể như sau: Triển khai tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế công trình mỏ theo đúng các quy định về công tác đảm bảo an toàn trong thi công hầm lò khai thác khoáng sản đến các đơn vị có liên quan; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát phương án bảo đảm an toàn các công trình, công tác quản lý chất lượng công trình hầm lò khai thác khoáng sản để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khai thác; Phối hợpvới các Sở, ban,ngành có liên quan kiên quyết xử lý theothẩm quyền các trường hợpcác đơn vịkhông thực hiện đúng, đầy đủ các quy định an toàn trong khai thác khoáng sảnhầm lò; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố; Tham gia chỉ huy, đề xuất các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong ứng cứu sự cố sập đổ hầm lò khoáng sản cho Ban Chỉ huy ứng phó sự cố; Tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo với Bộ Công Thương về tình hình xảy ra sự cố trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ huy yêu cầu.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập