An toàn môi trường công nghiệp
tranh1 2020 2-01 
 

Ngày 26/02/2021, Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 290/KH-SCT về việc tổ chức triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 ngành công thương.

        Với mục đích nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, khu vực làng nghề, khu vực nông thôn, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và không quan hệ lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp có tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp như: các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sử dụng hóa chất, luyện kim... trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn, Chỉ thị số 29-CT/TW trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên ". Thời gian tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Đối với Sở Công Thương, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, các hoạt động kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp ngành công thương, khu dân cư về an toàn điện... và phòng ngừa các tai nạn trong quá trình hoạt động; chỉ đạo các doanh nghiệp ngành công thương thực hiện, hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; phối hợp thanh, kiểm tra kỹ thuật an toàn trong sản xuất tại một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công thương, đặc biệt là các đơn vị có nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, khai thác khoáng sản, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương, duy trì các hoạt động thường xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định pháp luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa; xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động; phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất, tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đối với các tổ chức khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cần thực hiện duy trì công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường theo quy định của pháp luật, khai thác và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tuân thủ theo thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Kết thúc tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Sở Công Thương sẽ tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ Công Thương, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hòa Bình kết quả thực hiện.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập