Thời sự trong ngày

Đối mặt với những khó khăn, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng; có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh bắt tay vào thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nhiều khó khăn, áp lực. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, các đề án quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó tập trung vào các đột phá về quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong quá trình thực hiện có sự phân công trách nhiệm cụ thể, gắn với kiểm tra, đôn đốc, lấy sản phẩm cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; bộ chỉ số đánh giá các sở, ngành và chính quyền cấp huyện, thành phố; chỉ đạo xây dựng quy chế giải phóng mặt bằng, thực hiện công khai chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư, quan tâm bảo đảm sinh kế bền vững của người dân; thành lập tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, quy hoạch… Rà soát các dự án không hiệu quả, chậm triển khai để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiên quyết thu hồi những dự án lãng phí, nhường đất cho các dự án có năng lực thực hiện.

Bên cạnh đó, các cân đối lớn về nền kinh tế được bảo đảm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.070 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 23% so với năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 20.789 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 3 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 30%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Chất lượng giáo dục các cấp ngày càng đi vào thực chất và bền vững. Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm. Đồng bộ các giải pháp chăm sóc sức khỏe , bảo đảm an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp hướng tới thực chất, hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, có 5 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch, bao gồm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, tổng đầu tư toàn xã hội, năng suất lao động, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế.

Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá chiến lược gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện chức trách được giao. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững./.

hoabinh.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập