An toàn Hóa chất
hc05521 
 Sở Công Thương đẩy mạnh công tác quản lý hóa chất

Nâng cao năng lực công tác quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, phát tán chất độc hại; tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn hóa chất là những phương án mà Sở Công Thương đã và đang thực hiện nhằm đưa hoạt động sử dụng hóa chất trong công nghiệp tại các doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp.

      Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở kinh doanh hóa chất và 18 cơ sở sử dụng hóa chất. Trong những năm qua, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã nghiên cứu, kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hóa chất. Đồng thời, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hóa chất thông qua các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về hóa chất cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh, đăng bài trên Trang thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vi phạm theo quy định của pháp luật về hóa chất; theo đó tổng số vụ thanh, kiểm tra: 03, tổng số vụ vi phạm: 0.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý hóa chất, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các cơ sở nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh, sử dụng hóa chất và nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc không chấp hành an toàn hóa chất. Tăng cường hướng dẫn cơ sở tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho các đối tượng thuộc nhóm 1,2 và 3 định kì 02 năm/lần theo quy định. Thường xuyên thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập