An toàn điện

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 10427/VPUBND-KTN ngày 07/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp. Ngày 20/12/2021, Sở Công Thương đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ UBND tỉnh giao, cụ thể:

Đối với Sở Giao thông vận tải: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện siêu trường, siêu trọng đi qua địa bàn tỉnh (nhất là các cung đường trọng yếu), yêu cầu chủ sở hữu các phương tiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực, đơn vị truyền tải điện trên địa bàn để được hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và lưới điện. Trong quá trình thẩm định cấp phép hoạt động vận tải, cấp Giấy phép lưu hành cho phương tiện cơ giới đường bộ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm quy định về khổ giới hạn của cầu đường và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Xây dựng: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do xây dựng gây nên; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không phép, sai phép vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định. Trong quá trình thẩm định cấp giấy phép xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý vận hành công trình lưới điện cao áp về các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn trong quá trình xây dựng; không cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó.

Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Đài Phát thành và Truyền hình các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp tại Luật điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình lưới điện cao áp.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện, máy móc hoạt động gần khu vực đường dây điện, các hành vi thả diều, vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, nhắc nhở và có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố, tai nạn về điện. Phối hợp với lực lượng Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 Luật Điện lực và Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP; Lập Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính và chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền theo quy định. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp theo quy định tại Luật điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, Thông tư số 05/2021/TT-BCT để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình lưới điện cao áp.

Đối với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về an toàn điện và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp gửi UBND các huyện, thành phố, UBND các xã (phường, thị trấn) và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nắm rõ các quy định về an toàn trong sử dụng điện và khi tiến hành các công việc ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp như: Câu cá; xây dựng nhà ở, công trình; thả diều, vật bay; chặt tỉa cây; trồng cây; đào, đổ đất... Thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương có vi phạm và các đơn vị có liên quan lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính và chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập