An toàn điện
 thhcct

Quang cảnh lớp huấn luyện

Ngày 12/11/2021, Sở Công Thương tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 51/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên làm bài thi sát hạch kiến thức. Đây là căn cứ để Sở Công Thương cấp thẻ an toàn điện cho các học viên.

Lớp huấn luyện nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho người lao động đủ điều kiện làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức công việc, cách phòng trừ các tai nạn không đáng có xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện.

Phòng Quản lý năng lượng

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập