An toàn đập
dtd16421 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ 2021

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2021 và có biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn công trình điện, công trình và phía hạ du đập của công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, giảm đến mức thấp nhất sự cố có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Ngày 13/4/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 595/SCT-QLNL đề nghị UBND các huyện, thành phố; Đơn vị quản lý vận hành lưới điện và Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với UBND các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2021. Chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Tăng cường kiểm tra, giám sát các Đơn vị quản lý vận hành lưới điện; Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các Đơn vị quản lý vận hành lưới điện: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn điện và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2021 và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương. Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn công trình điện lực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt là đối với các phụ tải quan trọng, công trình phòng chống thiên tai. Yêu cầu Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện có công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Riêng Công ty Điện lực Hòa Bình ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên đề nghị tập trung xây dựng các phương án đảm bảo không để mất điện kéo dài tại khu vực xảy ra thiên tai, đảm bảo nguồn điện thông suốt tại khu vực của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình nhằm đảm bảo công tác trực ban 24/24h.

Đối với Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, vận hành khai thác công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2021 và Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06/4/2021. Theo dõi chặt chẽ diễn biến khi tượng, thủy văn, quan trắc, theo dõi lưu lượng về hồ và phối hợp với các cơ quan có liên quan để vận hành hồ chứa đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; tăng cường cảnh báo đến nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ. Hàng ngày cập nhật/báo cáo thông tin thủy văn vận hành hồ chứa trên Website http://hothuydien.atmt.gov.vn. Yêu cầu Chủ đầu tư có công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, không để sự cố tương tự xả ra như đối với thủy điện Rào Trăng 3. Báo cáo bằng văn bản địa chỉ email, số điện thoại liên hệ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành đập, hồ chứa gửi Sở Công Thương để kịp thời trao đổi các thông tin và cung cấp các văn bản chỉ đạo khẩn cấp của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập