Xuất nhập khẩu
 khautrm
 Sở Công Thương triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BCT Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Theo đó, danh mục quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm 06 mặt hàng. Hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

Để công tác xuất nhập khẩu mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch năm 2022 trên địa bàn tỉnh triển khai đúng quy định, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại Văn bản số 810/VPUBND-KTTH ngày 08/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Chi cục Hải quan Hòa Bình, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến gửi về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

 

 

 

 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập