Tin trong tỉnh

Ngày 12/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1193 gửi các chủ đầu tư dự án ODA trên địa bàn tỉnh yêu cầu về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2022 của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Theo Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022, Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2022, tổng số vốn đã phân bổ cho các dự án là 591.373 triệu đồng, trong đó ODA cấp phát là 422.571 triệu đồng, vốn vay lại là 53.721 triệu đồng, vốn đối ứng NSTW là 20.000 triệu đồng, vốn đối ứng NSĐP là 95.081 triệu đồng.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến hết ngày 31/3/2022, số vốn kế hoạch năm 2022 đã giải ngân là 11.313 triệu đồng (đạt 1,9% kế hoạch vốn giao), trong đó vốn ODA NSTW cấp phát là 7.855 triệu đồng, vốn đối ứng NSĐP là 3.458 triệu đồng. Trong 14 dự án được giao kế hoạch vốn, 11/14 dự án chưa thực hiện giải ngân, 03/14 dự án đã thực hiện giải ngân (01 dự án tỷ lệ giải ngân đạt 97% kế hoạch vốn giao).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiệm các nhiệm vụ, giải pháp sau: Triển khai thực hiện giải ngân theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022, theo đó, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo từng mốc thời gian cụ thể (đến ngày 30/6/2022 đạt trên 50%, đến ngày 30/9/2022 đạt trên 70% và đến ngày 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 95/UBND-KTN ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của các chương trình, dự án ODA.

Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có). Gắn trách nhiệm nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan

hoabinh.gov.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập