TÌm kiếm

Ai đang online

We have 15 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 6910 
 Đồng chí Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Sở Công Thương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011-2020”

Thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Công tác cải cách hành chính luôn được Sở Công Thương xác định là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Trong những năm qua (giai đoạn 2011-2020), Sở Công Thương đã tích cực phổ biến, quán triệt thực hiện: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07/8/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện theo quy định. Giai đoạn 2011-2020, Sở Công Thương đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 158 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý (136 TTHC cấp tỉnh; 20 TTHC cấp huyện; 02 TTHC cấp xã). Ngay sau khi được công bố, Sở đã đăng tải lên Website của Sở Công Thương; tổ chức niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức, cá nhân...đồng thời được Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Tính đến hết tháng 3/2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 4.303 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Số hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình tại Bộ phận tiếp nhận Sở Công Thương, được công chức của Sở lên nhận hồ sơ ngay trong ngày, hồ sơ giải quyết xong được chuyển lên Bộ phận tiếp nhận của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Giai đoạn 2011-2019, Sở đã rà soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực Công Thương đối với 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phối hợp với UBND cấp huyện, thành phố rà soát 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố. Đã đề xuất cắt giảm, bãi một số giấy tờ trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC, nhận thấy không cần thiết. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Chương VI Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sở đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên địa chỉ Website của Sở. Giai đoạn 2011-2020, Sở chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Hiện tại Sở có 37 dịch vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đã tiếp nhận 142 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia về TTHC, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, sớm hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

 

IMG 6916 
 Đồng chí Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Giám đốc  Sở Công Thương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011-2020”

 

 Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hơn nữa trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục quan tâm tổ chức rà soát, công bố, công khai, đơn giản hóa các TTHC, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp. Cập nhật, công bố kịp thời các TTHC đã bãi bỏ, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước hiện đại hóa hành chính; góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu, sự hài lòng của người dân.

 

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212