TÌm kiếm

Ai đang online

We have 14 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
nltkvhq2020 
 Các đại biểu bàn giao mô hình cho chính quyền địa phương quản lý

Thc hin Quyết định s 1789/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 ca UBND tnh Hòa Bình v vic phê duyt Chương trình s dng năng lượng tiết kim và hiu qu trên địa bàn tnh giai đon 2016 – 2020; Quyết định s 1070/QĐ-UBND ngày 12/5/2019 ca UBND tnh Hòa Bình v vic phê duyt d toán kinh phí thc hin Chương trình s dng năng lượng tiết kim và hiu qu trên địa bàn tnh năm 2020. Vi ngun kinh phí được giao là 45 triu Trung tâm Khuyến công và tư vn phát trin công nghip trin khai hot động tuyên truyn ph biến thông tin nâng cao nhn thc cng đồng, thúc đẩy v s dng năng lượng tiết kim và hiu qu, bo v môi trường. C th: Viết bài tuyên truyn v s dng năng lượng tiết kim và hiu qu trên Báo Hòa Bình; s lượng: 01 s (báo giy và báo đin t). Xây dng mô hình chiếu sáng công cng dùng thiết b s dng năng lượng tiết kim và hiu qu; s lượng: 05 bộ Đèn đường led Dimming chiếu sáng trên tuyến đường t trường tiu hc cơ s xã Tân Lp (chi Ching) đến nhà văn hóa xã Tân Lp (huyn Lc Sơn).

          Ngày 23/6/2020, Trung tâm Khuyến công và tư vn phát trin công nghip t chc nghim thu Mô hình chiếu sáng công cng dùng thiết b s dng năng lượng tiết kim và hiu qu. Đây cũng là hot động lng ghép giúp đỡ xã đặc bit khó khăn theo s phân công ca UBND tnh. Tham gia nghim thu có đồng chí Bùi Xuân Hùng Phó Giám đốc S Công Thương; đại din phòng Kinh tế và H tng huyn Lc Sơn; phóng viên Báo Hòa Bình. Thành phn nghim thu gm có đại din lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và tư vn phát trin công nghip; UBND xã Tân Lp; Công ty TNHH tư vn xây dng Kim Ngân HB.

Đèn led Dimming là dòng sn phm khá mi, tiết kim đin năng, tui th cao lên đến khong 50.000 gi; hot động n định trong nhiu điu kin thi tiết, cht lượng ánh sáng có cường độ cao và luôn n định; an toàn vi đời sng ca con người và môi trường. Ngoài ra, đặc đim vượt tri phi kể đến ca mu đèn này chính là kh năng chng sét đặc bit. Đây là đặc đim rt mi các nhà thiết kế đưa vào sn phm. Điu này rt có ý nghĩa vi mt nước nm trong vùng thường xy ra hin tượng sm sét như Vit Nam. Bên cnh đó, đèn còn có chc năng thay đổi công sut theo thi gian; giúp điu chnh linh lot theo tng thi đim để đạt được hiu qu tiết kim đin năng cao nht.

Thông qua Mô hình chiếu sáng công cng dùng thiết b s dng năng lượng tiết kim và hiu qu s góp phn bo đảm an toàn thun tin trong lưu thông cho xã Tân Lập, đồng thi gi gìn an ninh trt t, thúc đẩy các hot động giao lưu văn hóa, xã hi, phát trin kinh tế và to đẹp cnh quan khu vc ban đêm.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212