TÌm kiếm

Ai đang online

We have 12 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 4308 
 Đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số văn bản của Đảng cấp trên

          Ngày 20/12/2019, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số văn bản của Đảng cấp trên cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Tới dự và truyền đạt các nội dung, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

             Hội nghị đã được đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản như: Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Đồng thời, đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh phổ biến một số văn bản của Đảng cấp trên như: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc tổ chức học tập nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục việc nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích, nói xấu, thực hiện ý đồ cá nhân trong công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; coi việc thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm là lương tâm, nhân phẩm, lòng tự trọng của người có thẩm quyền trong công tác cán bộ. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; ngăn ngừa, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực liên quan đến chạy chức, chạy quyền; trước mắt chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212