Ngày 24/02/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.