Tháng 8/1951, Chi sở mậu dịch Hòa Bình đã được thành lập thuộc phân Sở Mậu dịch liên khu III – tiền thân của Ngành Thương nghiệp. Trụ sở đặt tại Xóm Gừng, Mớ Đá thuộc huyện Lương Sơn cũ (nay thuộc xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi). Trước năm 1959, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp do Phòng Công nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đảm nhận. Do nhu cầu phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, ngày 23/9/1959, Ty Công nghiệp Hòa Bình được thành lập, đánh dấu sự phát triển mới của Ngành Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Hòa Bình.

Cùng với sự phát triển của đất nước, do nhiệm vụ của từng thời kỳ, sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương hiện nay. Tiếp đó, ngày 17/3/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định thành lập Sở Công Thương trên cơ sở sáp nhập Sở Công Nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch, chuyển phần quản lý Nhà nước về du lịch sang Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.