TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 28 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
ban le 
Ảnh minh họa

         Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lần 8), Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về điều kiện lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

             Theo dự thảo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất có diện tích dưới 500 m2tại trung tâm thương mại mà không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi đáp ứng những điều kiện sau: 1- Đã được cấp Giấy phép kinh doanh; 2- Mặt hàng kinh doanh tại cơ sở bán lẻ phù hợp với nội dung quyền phân phối đã được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh; 3- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ; 4- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định; 5- Việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất có diện tích dưới 500 m2tại trung tâm thương mại không phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp như quy định trên, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 nêu trên được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào đề xuất cho phép thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của Hội đồng ENT theo quy định.

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Theo dự thảo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan cấp Giấy phép.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện 1 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với trường hợp cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. Trường hợp cơ sở bán lẻ đáp ứng điều kiện, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản khẳng định việc đáp ứng điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đến Bộ Công Thương, cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có).

Đối với trường hợp cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản từ chối cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và nêu rõ lý do. Trường hợp đáp ứng điều kiện quy định, cơ quan cấp Giấy phép trình cấp có thẩm quyền đề nghị thành lập Hội đồng ENT theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT của Sở Công Thương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng này. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày được thành lập Hội đồng ENT đánh giá ENT theo quy định.

Trường hợp Hội đồng ENT đề xuất không cấp phép lập cơ sở bán lẻ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản kết luận của Hội đồng ENT, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Trường hợp Hội đồng ENT đề xuất cấp phép lập cơ sở bán lẻ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản kết luận của Hội đồng ENT, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản khẳng định việc đáp ứng điều kiện quy định, hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và văn bản kết luận của Hội đồng ENT để lấy ý kiến Bộ Công Thương và cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan cấp Giấy phép, Bộ Công Thương và cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có) có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc yêu cầu làm rõ nội dung đánh giá ENT.

Trong trường hợp có yêu cầu làm rõ nội dung đánh giá ENT, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu làm rõ nội dung đánh giá ENT, Hội đồng ENT có văn bản giải trình các yêu cầu của Bộ Công Thương. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có), cơ quan cấp Giấy phép thực hiện cấp hoặc không cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Nguồn: baochinhphu.vn

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212