Tin trong nước
pqltmhdn 
 Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện và triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Công Thương vừa xây dựng nội dung hướng dẫn DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.

       Theo đó, các DNNVV tham gia các chương trình, dự án, đề án do Bộ Công Thương chủ trì phải tuân thủ các quy chế, quy định hiện hành có liên quan của pháp luật. Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV quyết định số lượng DN được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc: DNNVV do nữ làm chủ, DN sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; DNNVV nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Trình tự tham gia các chương trình, đề án, dự án bao gồm:

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương: Bộ Công Thương hàng năm có văn bản gửi các địa phương về việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước. Các đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cụ thể về trình tự và thủ tục để các DNNVV tham gia theo quy định hiện hành.

Các Sở Công Thương, đơn vị thực hiện xúc tiến thương mại, khuyến công tại các địa phương căn cứ văn bản của Bộ Công Thương thực hiện việc thông báo, hướng dẫn các hiệp hội DNNVV trên địa bàn tham gia vào chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương đang chủ trì thực hiện, tổng hợp nhu cầu và gửi về đầu mối liên hệ của các chương trình, đề án, dự án.

Về phía các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hiệp hội DNNVV Việt Nam sẽ căn cứ đề xuất, nhu cầu về hỗ trợ của các DNNVV để xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất nhu cầu tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước thuộc hoạt động của các chương trình, đề án, dự án nêu trên và gửi về Bộ Công Thương qua hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Doanh nghiệp, các hiệp hội DNNVV tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình có thể xây dựng kế hoạch tham gia các chương trình, đề án, dự án phù hợp và gửi về Sở Công Thương, các đơn vị thực hiện xúc tiến thương mại, khuyến công tại địa phương để tổng hợp, tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.

Về cơ chế phối hợp, đối thoại về chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm tại thị trương nước:

Hàng năm Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Hiệp hội DNNVV Việt Nam, VCCI xây dựng kế hoạch và tổ chức tọa đàm, đối thoại, cập nhật, phổ biến về chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước;

Các Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội DNNVV, các DNNVV trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại về chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước;

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương là đầu mối thực hiện các chương trình, đề án, dự án (nêu tại mục A) và Sở Công Thương các địa phương báo cáo kết quả công tác hỗ trợ các DNNVV tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) theo định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập