Chương trình, đề án

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt các Đề án Khuyến công địa phương năm 2021.

Cụ thể, gồm 02 đề án với tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 405 triệu đồng: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, dược liệu (01 đề án nhóm); Thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công (01 đề án). Đơn vị thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Trước đó, ngày 06/7/2021, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) có Văn bản số 437/CTĐP-QLKC về việc phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 (đợt 1). Theo đó, giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình thực hiện 01 đề án nhóm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 600 triệu đồng.

TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập