TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 25 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Để chủ động tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh, ngày 08/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Theo đó, nội dung thực hiện Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020 bao gồm: Thành lập Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bình chọn. Tổ chức bình chọn. Tổ chức trao Giấy chng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Nguồn kinh phí tổ chức Bình chọn sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2020. UBND huyện, thành phố tự bố trí kinh phí để thực hiện tuyên truyền, rà soát, tổng hp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt Kế hoạch. Trong đó, Sở Công Thương: Chủ trì tổ chức phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020, giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết hoặc báo cáo Trưởng ban giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức. Thường trực công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020, giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020, tham mưu Hội đồng bình chọn thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc. Chủ trì xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Tham mưu, tổ chc các hoạt động của Hội đồng bình chọn. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công táctổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020.

        Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả và bảo đảm tiến độ công tác tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã có văn bản đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố thực hiện một số nội dung: Tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Phối hợp hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn sản phẩm, lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Tham mưu UBND huyện, thành phố văn bản đề nghị của UBND kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212