Chương trình, đề án
dakcn19pd 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp là một trong những đề án được UBND tỉnh phê duyệt

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1665/QĐ- UBND về việc phê duyệt các Đề án khuyến công địa phương năm 2019.

         Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 03 đề án khuyến công địa phương năm 2019, bao gồm: Trang tin khuyến công trên truyền hình. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn (đề án chuyển tiếp từ năm 2018). Tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 450 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương triển khai hoàn thành các đề án trong năm 2019.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập