Chương trình, đề án
kc9tdn2018 
 Đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gạch terrazzo

Trong những năm qua, công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

          Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình đã cùng các bên liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; thực hiện đề án trang tin khuyến công truyền hình; tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2018.Về lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại và tiết kiệm năng lượng, Trung tâm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tư vấn giám sát thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2018. Về công tác thông tin, Trung tâm thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin liên quan trong lĩnh vực Công Thương, hàng tuần đưa lên trang website của ngành các tin bài cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các doanh nghiệp trong tỉnh; Định kỳ phát hành Bản tin Công Thương Hòa Bình 02 tháng/số cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong, ngoài tỉnh. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018, những tháng cuối năm Trung tâm sẽ triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai và thanh quyết toán các đề án khuyến công quốc gia và địa phương theo đúng tiến độ; tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn công nghiệp đã ký bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập