Chương trình, đề án
kc6tdn2018 
 Các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã góp phần thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển một cách bền vững

        Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

          6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình đã cùng các bên liên quan  rà soát, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công. Cụ thể, đối với đề án khuyến công quốc gia, thực hiện 02 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng, bao gồm Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa xếp, cửa cuốn Đài Loan và Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến gỗ. Đối với đề án khuyến công địa phương, xây dựng 03 đề án trình Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt với nguồn kinh phí hỗ trợ là 360 triệu đồng, bao gồm Đề án Trang tin khuyến công trên truyền hình; Đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gạch Terrazzo và Đề án Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn. Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tư vấn giám sát thi công, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đối với chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Về công tác thông tin, Trung tâm thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin liên quan trong lĩnh vực Công Thương, hàng tuần đưa lên trang website của ngành các tin bài cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các doanh nghiệp trong tỉnh, phát hành 03 số Bản tin Công Thương Hòa Bình cho các cơ quan qun lý nhà nước, phòng Kinh tế & H tng các huyn, phòng Kinh tế thành ph, các doanh nghip, các t chc kinh tế trong, ngoài tnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018. 

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập