TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 27 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
kc4t18m 
 Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đề án Trang tin khuyến công trên truyền hình

Trong những tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố để phổ biến rộng rãi chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt chương trình khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng đến hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm mới… nhất là xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với công tác tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại, Trung tâm phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn xây dựng đảm bảo tiến độ và yêu cầu chất lượng công trình theo quy định. Về công tác thông tin, Trung tâm thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin liên quan trong lĩnh vực Công Thương, hàng tuần đưa lên trang website của ngành các tin bài cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các doanh nghiệp trong tỉnh, phát hành Bản tin Công Thương số 01/2018 cho các cơ quan qun lý nhà nước, phòng Kinh tế & H tng các huyn, phòng kinh tế Thành ph, các doanh nghip, các t chc kinh tế trong, ngoài tnh.

Trong thời gian tới, để hot động ca đơn vị đạt hiu qu hơn na, Trung tâm Khuyến công và Tư vn phát trin công nghip s tiếp tc tăng cường công tác kim tra, giám sát, đánh giá tình hình trin khai các đềán khuyến công, để có phương án điu chnh cho phù hp, đẩy nhanh tiến độ thc hin các đềán; Tuyên truyn ph biến thông tin, vn động cng đồng, nâng cao nhn thc cho cng đồng, thúc đẩy vic s dng năng lượng tiết kim và hiu qu, bo v môi trường; Tiếp tc thc hin các hp đồng tư vn công nghip đã ký bo đảm cht lượng, tiến độ theo quy định.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212