An toàn điện
thatdn2018h 
 Cán bộ phòng Quản lý năng lượng – Sở Công Thương phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện cho các học viên

        Ngày 19/10/2018, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

         Các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện như: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên làm bài thi sát hạch kiến thức. Đây là căn cứ để Sở Công Thương cấp thẻ an toàn điện cho các học viên.

Lớp huấn luyện góp phần nâng cao nghiệp vụ cho người lao động làm công việc vận hành, sửa chữa điện tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức công việc, cách phòng trừ các tai nạn không đáng có xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện.

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập