An toàn đập
dsld 
 Hòa Bình tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện và cảnh báo để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành nhà máy thủy điện đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và nhân dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và vận hành phát điện. Vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành Công văn đề nghị Chủ đập các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa, quản lý an toàn đập thuỷ điện.

- Vận hành hồ chứa đúng quy trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy trình này cho phù hợp với đặc thù công trình, quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và thực tế từng hồ.

- Thực hiện việc lắp đặt thiết bị và tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng, thủy văn lưu vực hồ chứa để chủ động trong công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình, cho vùng hạ du và phát điện hiệu quả.

- Xây dựng/bổ sung các phương án: Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, Bảo vệ đập và Phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập phù hợp với thực tế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và tổ chức diễn tập, thực hiện theo đúng phương án được duyệt.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, các chủ hồ có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là vận hành xả lũ.

- Chủ động phối hợp với địa phương trong việc rà soát hành lang thoát lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản cho vùng hạ du.

- Chủ động tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước bảo đảm khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trước mùa mưa lũ; kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Riêng các công trình đang thi công phải bảo đảm tiến độ và cao trình chống lũ.

- Tăng cường công tác cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ và vận hành phát điện; lắp đặt bổ sung các hình thức cảnh báo phù hợp (biển báo, lao, còi hú, ...), đặc biệt khu vực đông dân cư sinh sống, sản xuất, khu vực hạ du có người qua lại, ...; thực hiện cảnh báo cho người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ và vận hành phát điện.

- Xây dựng Quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong vận hành xả lũ và phòng chống thiên tai. Tổ chức tập huấn, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phương án phòng chống lũ cho hồ chứa và các thông tin liên quan đến an toàn hồ chứa.

- Thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương và Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND huyện, xã nơi xây dựng công trình tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân cách nhận biết tình huống xả lũ và vận hành phát điện; kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại khu vực sông, suối hạ du của nhà máy; ngăn chặn, không để các cháu học sinh bơi, lội tại các sông, suối hạ du nhà máy khi không có sự giám sát.

- Thực hiện việc trồng bù rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Hàng ngày, thực hiện công tác báo cáo thông số thủy văn hồ chứa thủy điện lên website http://hothuydien.atmt.gov.vn (thời gian cập nhật từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm).

Yêu cầu Chủ đập các công trình thủy điện nghiêm túc thực hiện và báo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập