TÌm kiếm

Ai đang online

We have 80 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 01/10/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1274/SCT-QLNL về việc tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định, đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố Hòa Bình căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo và gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.

(Bản Dự thảo chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212