TÌm kiếm

Ai đang online

We have 28 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Thực hiện Văn bản số 2943/VPUBND-CNXD ngày 29/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 16/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 628/SCT-VP về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Sở Công Thương đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo. Để đảm bảo nội dung của dự thảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với bản dự thảo. Ý kiến góp ý của quý cơ quan xin được gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2021. (Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản thì coi như nhất trí với nội dung của dự thảo).

Ngày 21/02/2019, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 186/SCT-KTATMT về việc tham gia ý kiến Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212