cddhm 
 UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung nhằm tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn.