TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 20 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 21/01/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Dowload Quyết định tại đây). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Tủ điện trung thế (hay còn gọi là tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp).

Ngày 17/9/2019, Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (khóa XVI) đã ban hành Kết luận số 249-KL/TU về việc sơ kết 5 năm hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI v Chiến lược bảo vệ T quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, toàn dân thực hiện ngày càng được củng cổ vững chắc và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các tiềm lực, thế trận, thành phần trong khu vực phòng thủ được xây dựng, củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tố chức, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được quan tâm, chăm lo thường xuyên.

Ngày 16/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (File Quyết định đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Cột thép điện lực đơn thân (cột néo đơn thân, cột đỡ đơn thân) và cột điện thanh thép dạng ống.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Quyết định chi tiết đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Tủ điện trung thế (hay còn gọi là tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp).

hnktqtl2 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212