Chỉ đạo, điều hành

Ngày 21/01/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Dowload Quyết định tại đây). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Tủ điện trung thế (hay còn gọi là tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp).

Để danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nêu trên sử dụng rộng rãi và thay thế sản phẩm nhập khẩu, ngày 07/02/2020, Sở Công Thương đã có Công văn số 129/SCT-QLĐT&HTQT đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình; Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập