Chỉ đạo, điều hành

Ngày 17/9/2019, Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (khóa XVI) đã ban hành Kết luận số 249-KL/TU về việc sơ kết 5 năm hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI v Chiến lược bảo vệ T quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, toàn dân thực hiện ngày càng được củng cổ vững chắc và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các tiềm lực, thế trận, thành phần trong khu vực phòng thủ được xây dựng, củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tố chức, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được quan tâm, chăm lo thường xuyên.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, yếu kém: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật sâu sắc, đầy đủ. Công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn, lĩnh vực còn lúng túng, nhất là lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Việc xây dựng các tiềm lực của khu vực phòng thủ, quy hoạch xây dựng các thành phần thế trận gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương còn hạn chế. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng tuy được thực hiện có nề nếp, đạt yêu cầu về số lượng, nhưng chất lượng có nội dung còn hạn chế; giáo dục quốc phòng, an ninh của một số nhà trường chất lượng chưa cao. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh còn nhiều bất cập. Một số loại tội phạm, tệ nạn, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng chưa vững chắc, một số còn diễn biến phức tạp, như tội phạm xâm hại tình dục, vi phạm trên lĩnh vực môi trường,... Chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triến chưa đều, một số nơi thiếu chiều sâu.

Để triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 249-KL/TU ngày 17/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sơ kết 5 năm hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 249-KL/TU ngày 17/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 20/6/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp chính quyền, các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm, bổn phận tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, bảo đảm tinh gọn, hợp lý theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện dân chủ và tuân thủ pháp luật trong điều hành của ủy ban nhân dân các cấp; nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, dự báo, kịp thời xử lý, giải quyêt dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ trong lực lượng vũ trang có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác và gương mẫu trong đạo đức lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và bí mật quân sự, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ thời cơ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư bên ngoài, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh - tế xã hội bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cổ, tăng cường quốc phòng - an ninh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo với tăng cường phát triển thế trận khu vực phòng thủ chung của quốc gia cũng như của tỉnh. Huy động mọi nguồn lực vào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án hạ tầng quan trọng. Quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng - an ninh, cơ sở vật chất phương tiện của nền kinh tế quốc dân, sẵn sàng huy động phục vụ quốc phòng - an ninh khi cần thiết; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động, chính sách an sinh xã hội, kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh ngày càng vững chăc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của các cấp chính quyền, phát huy cao độ vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước; định hướng dư luận trong nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu gây mất đoàn kết trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

5. Tiếp tục đầy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân địa phương vững mạnh; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Các ngành Quân sự, Công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ và với các ban, ngành, đoàn thể... làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền cùng cấp về công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện; thường xuyên duy trì quân số, vũ khí trang bị, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang. Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ khu vực, gắn với công tác bảo vệ an ninh trật tự và chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chú trọng chất lượng về chính trị và trình độ cao đẳng, đại học; gắn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở và lực lượng dự bị động viên; mở các lớp đào tạo Sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương. Đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quy hoạch thể trận quân sự trong khu vực phòng thủ, triển khai xây dựng một số công trình quốc phòng giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện các Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đề án “Bảo đảm Quốc phòng” của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2012 - 2020”; “Nâng cấp phương tiện, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2015 -2020”, trong đó đầu tư kinh phí để nâng cấp Diezen hóa xe thiết giáp phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại địa phương; mô hình xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng, an ninh ở vùng đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ; Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu. Quy hoạch quỹ đất để xây dựng thao trường huấn luyện cấp tỉnh và cấp huyện đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, các Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin và an ninh xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tư, an toàn xã hội và công tác phòng chống tội phạm, tai - tệ nạn xã hội, kiềm chế làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông.

6. Các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm chính sách đối ngoại của Đảng, chủ động, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn về hình ảnh, tiềm năng của tỉnh đến bạn bè quốc tế nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh và tăng cường tiếp xúc và làm việc với các tổ chức quốc tế. Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; giữ vững môi trường ổn định vê an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch. Kêu gọi, vận động và tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến đầu tư, hoạt động viện trợ, các đoàn khách quốc tế đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

7. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, đôn đốc, theo dõi, triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập