Chỉ đạo, điều hành
hnktqtl2 
 Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

       Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh chú trọng lồng ghép việc thực thi các chương trình hành động vào kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiến tới thực thi giải quyết các thủ tục hành chính công ở cấp độ 3 và cấp độ 4 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Tạo tính liên kết chặt chẽ về hội nhập kinh tế quốc tế với các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo để các hoạt động hội nhập được triển khai nhịp nhàng trong một kế hoạch tổng thể dưới sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tăng cường phổ biến thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA), CPTPP đã được ký kết và chuẩn bị ký kết; hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức bằng các hình thức như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn. Chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn giúp định hướng, tranh thủ tận dụng các cơ hội của các FTA nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp của tỉnh; tăng cường thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh đẩy mạnh tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hoạt động kết nối cung cầu... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm địa phương.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, tích cực đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận kinh tế thương mại giữa tỉnh Hòa Bình với địa phương của các nước đối tác FTA. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung khắc phục những nội dung quy định chồng chéo, không phù hợp.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập