Bảo vệ người tiêu dùng
qltg1920 
 

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; nâng cao trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 – 2020.

       Theo đó, Kế hoạch nêu rõ nội dung triển khai thực hiện gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 15/12 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập